3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Ayşe Nazan YILMAZ

01.07.1986 tarihinde Erzincan-Refahiye’de doğdu. Lisans  (1989) ve Yüksek Lisans (1993) eğitimini Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladı. Çalışma hayatına Şehir Plancısı olarak Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Planlama Ofisinde başladı. 1990-1991 yılları arasında Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı Planlama Dairesi Başkanlığında Şehir Plancısı olarak  çalıştı. 1991-2010 yıllları arasında Çevre Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı (2009) Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü’nde Planlama Dairesi ile sonrasında Planlama ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Daire Başkanlığında Planlama Şube Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünde 2011-2013 yılları arasında Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi Başkanlığın’da Planlama Şube Müdürü, 2014-2015 yılları arasında Kıyı Alanları Daire Başkanı, 2015-2016 yılları arasında Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Daire Başkanı olarak çalıştı. Şu an Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Mersin Kıyı Bölgesi Entegre Planlama Projesi, Kıbrıs-Yeşilyurt Yönetim Planı, İstanbul+5, Türkiye Habitat Forumu Hazırlık Komitesi Çalışmaları, Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı Çalışmaları, Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik Hazırlanması Çalışmaları, AB Müktesebatına uyum kapsamında Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği  Çalışmaları, 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Çalışmaları, 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Çalışmaları, Kıyı Alanları İmar Planı Çalışmaları, Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Çalışmaları, Avrupa Birliği Kentsel Gelişmeden Sorumlu Ulusal Odak Noktalığı, Birleşmiş Milletler Habitat III Ulusal Hazırlık çalışmaları (2015-2016), Birleşmiş Milletler Habitat III Konferansına katılım (Ekim 2016) çalışmalarında görev almıştır. Aynı zamanda, Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Üyeliği (2013) yapmış olup Ankara 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde, “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Eğitimi, ”Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde “Kurumsal Verimlilik Eğitim Programı”,Türk Standartları Enstitüsünde “Çevre Tetkik Görevlisi Eğitim Programı”, İşlem-GIS “ArcGIS Eğitim Programı”, Hyogo International Center-Japonya’da “Japonca Dili Eğitimi”, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı Kobe-Japonya’da, “Kıyı Alanları Yönetimi Eğitimi” katıldığı eğitim programları arasındadır.