3. Turizm Şûrası

Şûra Hakkında

Dünya genelinde turizm sektörünün talep ve ihtiyaçlarının farklılaşması yanında siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik alanlardaki baş döndürücü gelişmeler yenilenmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu değişimi yakalamak için Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikasının oluşturulabilmesi hedefiyle 3. Turizm Şûrası’nın düzenlenmesine karar verilmiştir.

1. Turizm Şûrası, 20-22 Ekim 1998 tarihlerinde Ankara’da, “ulusal ekonominin önemli bir dalı durumuna gelen Türk turizminin yapısının yurtta ve dünyada değişen ve gelişen olaylar ışığında daha ileriye götürülmesi için gerekli önlemleri saptamak ve turizm politikası ile ilgili görüşleri belirlemek” amacıyla toplanmıştır. 1. Turizm Şûrası’nda kamu, özel sektör, öğretim kurumları, sivil toplum örgütleri ve basın kuruluşlarının katılımıyla 8 alt komisyon halinde çalışmalar yürütülmüştür. Şûranın Sonuç Bildirisinde, 21. yüzyılda ülkemizin turizm hedeflerini gerçekleştirmede büyük yararlar sağlayacak ve gelecekteki çalışmalara ışık tutacak önemli görüş ve öneriler yer almıştır.

2. Turizm Şûrası ise 12-14 Nisan 2002 tarihlerinde yine Ankara’da turizm sektörüne ivme kazandırmak ve yeni bir atılım dönemi başlatmak amacıyla toplanmıştır. 2. Turizm Şûrası çerçevesinde 450 komisyon üyesi 9 komisyonda 3 gün boyunca çalışmıştır. Turizm sektöründe 2000’li yılların ilk yıllarında izlenmesi gereken politikalar ve atılması gereken adımlar konusunda gerçekçi ve uygulanabilir konuların belirlenmesi, tartışılması ve karara bağlanması bakımından önemli kararlar alınmış; “Geleceğimiz Türkiye” sloganıyla turizmde yeni bir atılım dönemi başlatılması amaçlanmıştır.

2002 yılından günümüze kadar olan süreçte yaşanan küresel, bölgesel ve yerel gelişmeler; ülkemiz turizm sektöründe yeni açılımları, yeni vizyonları, kalıcı ve sürdürülebilir politikaların belirlenmesini, yeni bir gelecek anlayışını elzem hale getirmiştir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları, turizm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, turizm sektörü ve akademik camianın katılımı ile güncel görüş ve önerilerin paylaşılacağı yeni bir şûra düzenlenmesi iradesi ortaya çıkmıştır. 3. Turizm Şûrası da bu doğrultuda, ülkemiz turizmi açısından tarihî adımlara öncülük etmesi beklentisiyle 01-03 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenmektedir.

Çevreye duyarlı, dünya gerçekleri ile uyumlu, turizm sektörünün taleplerini cevaplandırabilecek sürdürülebilir turizm politikalarının tartışılması ile turizm sektöründeki yeni eğilimleri de yakalayarak geleceğe yönelik izlenecek politikaların değerlendirilebilmesi gayesiyle düzenlenen 3. Turizm Şûrası kapsamında 13 Komisyon oluşturulmuştur:

              

1.      Turizm Politikaları

2.      Turizmde Örgütlenme ve Destinasyon Yönetimi

3.      Turizmde Ürün Çeşitliliği ve Sürdürülebilirlik

4.      Çevre-Planlama-Altyapı

5.      Yatırım-Teşvik-Finansman

6.      Konaklama Sektörü

7.      Seyahat Acentacılığı ve Ulaşım

8.      Tanıtma ve Pazarlama

9.      Dijital Turizm ve İnovasyon

10.  Turizm Eğitimi, İstihdamı ve Turist Rehberliği

11.  Yerel Yönetimler ve Turizm

12.  İç Turizm

13.  Gastronomi Turizmi

Şura çerçevesinde;

1.      Turizm Sektörü, Kamu ve Akademik Camiadan oluşan 1500 kişilik havuzdan 13 Komisyon için 333 üye seçimi yapıldı.

2.      8 Sekretarya Üyesi tarafından 1400 saatlik sekretarya çalışması gerçekleştirildi.

3.      Komisyonlarda görev alan 28 Raportör tarafından toplam 150 sayfa Çalışma Raporu hazırlandı.

4.      Üyelerce 750 sayfa öneri metni hazırlandı.

5.      4 İlde (Ankara, İstanbul, Antalya, Gaziantep) 16 Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.

6.      Şûra Bilim Kurulunda 31 Üye, 10 Editör görev aldı.

Diğer taraftan Turizm Şûrası kapsamında Tebliğ Çağrısına çıkılmış ve kısa zamanda 167 tebliğ Şura Bilim Kuruluna iletilmiştir. Uygun bulunan 109 tebliğ kitap haline getirilmiş ve basımı gerçekleştirilmiştir. Ön toplantılarda yapılan görüşmeler neticesinde, üyeler tarafından komisyon konuları çerçevesinde oluşturulan özet metinlerin, Şûra esnasındaki müzakerelere yol göstermesi beklenmektedir.İlâveten, turizm sektörünün sorunları gözetilerek yazılan tebliğlerin de Şûra kararlarına katkı sağlaması beklenmektedir.

Şûra sonunda tüm komisyon raporlarından derlenen bir Şûra Sonuç Raporu oluşturulacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Şûra Sonuç Raporu’nda yer alacak kararlar ışığında Bakanlık Birimlerimizce ülkemizin turizm stratejileri gözden geçirilerek gerçekçi ve sürdürülebilir güncel eylem planları oluşturulacaktır.

                Turizm alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Türkiye, sahip olduğu turizm potansiyelini daha da geliştirerek etkin ve doğru şekilde kullanmalıdır. 3. Turizm Şûrası, bu gereklilik doğrultusunda, Yeni Turizm Politikalarının üretilmesi gayesiyle düzenlenmektedir.